Avís legal i condicions d’ús

Identificació del titular del lloc web

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), se li informa del següent:

El titular/propietari del lloc web és Institut Nexus SL (en endavant l’organització) i amb CIF B66665167, amb el domicili social i dades de contacte:

Adreça postal: Carrer de Fèlix Amat, 74, 1r 7a, de la localitat de Sabadell (08202 – BARCELONA)

Telèfon: 931616039

Correu electrònic: info@institutnexus.com

Persona de contacte: Sílvia Noguer Carmona

Informació prèvia bàsica

L’accés i ús a aquesta pàgina web, suposa la condició d’usuari l’acceptació plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals d’ús que es relacionen a continuació, així com les advertències legals i termes d’ús, i són aplicables, igualment, a la informació, aplicacions i serveis als quals es pot accedir a través de la mateixa.

L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

L’accés i ús d’aquesta pàgina web es realitzarà de conformitat amb la llei, la moral, els bons costum, l’ordre públic i les presents condicions d’ús, no podent-se utilitzar amb fins o efectes il·lícits, lesius dels drets i interessos de tercers, o de qualsevol forma que pugui malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, interferir, deteriorar o impedir el seu normal ús.

L’usuari es compromet a complir la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i serà responsable dels danys i perjudicis que pogués causar com a conseqüències de l’incompliment de les seves obligacions.

L’accés a aquesta pàgina web (en endavant, Portal), així com la utilització de les funcionalitats (en endavant, Serveis) i Continguts que en ella s’ofereixen, atribueix a qui ho faci la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís legal.

Si l’usuari decideix no acceptar qualsevol de les referides normes o manifesta algun tipus de reserva, s’ha d’abstenir d’accedir al portal o utilitzar els seus Serveis i Continguts. Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida per aquest avís legal, i el titular te legitimat per denegar, suspendre o retirar l’accés i ús del lloc web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquest avís legal i les condicions generals o particulars que, si escau, siguin aplicables.

L’accés i/o la utilització de certs continguts o serveis poden trobar-se sotmesos a condicions o regles d’ús especials que, segons els casos, poden substituir, completar o modificar el present avís legal. Per tant, l’usuari ha de llegir amb atenció les condicions particulars i/o especials que pogués trobar-se.

Si existís contradicció entre les condicions o regles d’ús especials i l’Avís legal, tindran aplicació preferent les primeres. De manera que també han de ser llegides i acceptades per l’usuari.

El present Avís Legal i la resta de condicions existents en el Portal podran ser modificades o substituïdes en qualsevol moment. Les noves condicions substituiran, completaran o modificaran les actuals des del mateix moment en què siguin publicades al Portal o per qualsevol altre mitjà. Per evitar que l’usuari pugui creure de manera errònia que es troba sotmès a condicions ja substituïdes o modificades, es recomana que llegeixi cada vegada que accedeixi al lloc web, o com a mínim periòdicament, el present Avís Legal i la resta de normes aplicables.

Serveis oferts a l’usuari

En aquest Portal, l’usuari podrà tenir accés, entre altres, als següents continguts i serveis:

 1. Informació i notícies sobre temes relacionats amb la temàtica principal del Portal, aquesta és, Psicologia, psiquiatria o logopèdia.
 2. Informació i notícies de caràcter general.
 3. Fòrums de debat.
 4. Adquisició de productes o serveis oferts als seus clients.

L’organització podrà, unilateralment, modificar, suplir, eliminar o actualitzar, sense previ avís i en qualsevol moment, la configuració, serveis i continguts de la pàgina web, així com les condicions d’ús.

Condicions generals d’ús

La informació continguda en el portal i els productes i serveis oferts a través d’ell estan destinats, principalment, a persones físiques o jurídiques, públiques i privades, amb residència a Espanya o que accedeixin des d’Espanya, per la qual cosa declina tota responsabilitat per les conseqüències que poguessin derivar de l’accés efectuat des de jurisdiccions on la distribució o ús d’aquests elements poguessin ser contraris a la normativa existent en aquell país.

Els continguts i serveis oferts a través d’aquest Portal estan destinats al seu ús per persones majors d’edat. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat.

L’accés al portal implica l’acceptació per l’usuari de les condicions de tractament de les seves dades de caràcter personal que es descriuen en la Política de Privadesa. Aquesta acceptació es configura com la contraprestació per l’accés als Continguts o l’ús dels Serveis, per la qual cosa la no acceptació d’aquestes condicions implicarà la impossibilitat d’accedir o utilitzar aquest.

No obstant l’anterior, Institut Nexus, SL es reserva la possibilitat d’exigir als usuaris en el futur, l’abonament d’alguna altra contraprestació per l’accés als Continguts o la utilització dels Serveis. Aquestes noves condicions, si escau, es publicarien al Portal amb anterioritat a la seva entrada en vigor. En tot cas, l’usuari podrà desistir d’accedir als Continguts o donar-se de baixa en aquells Serveis que, en el futur, puguin tenir alguna contraprestació diferent de l’acceptada en les presents Condicions. El preu, si és el cas, només seria exigible a partir de la data d’entrada en vigor de les noves condicions.

Institut Nexus, SL ha obtingut els Continguts inclosos al Portal de fonts considerades com fiables. No obstant això, tot i que s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació sigui correcta, no es pot garantir que en tot moment sigui exacta, completa i actualitzada. Per això, Institut Nexus, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en aquest portal.

Malgrat que Institut Nexus, SL fa tots els esforços que són raonables perquè els continguts i serveis oferts a través d’aquest Portal es trobin disponibles permanentment, l’usuari ha de tenir en compte que poden existir interrupcions o limitacions d’accés o d’ús, derivades de fets accidentals i imprevistos o de la realització d’accions necessàries per dur a terme operacions de millora, manteniment o anàlogues.

El cost de les línies de comunicacions que generi per l’usuari la utilització del Portal i qualssevol altres despeses diferents del mer accés a aquest i la seva posada a disposició dels usuaris, correran exclusivament per compte d’aquests.

L’accés a determinats continguts o l’ús de certs Serveis del Portal poden fer necessari que l’usuari hagi de descarregar en el seu equip informàtic programes d’ordinador o aplicacions informàtiques. Aquestes instal·lacions es realitzaran sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, sense que pugui exigir-se a Institut Nexus, SL cap responsabilitat derivada d’aquestes accions.

En l’accés als Continguts i ús dels Serveis oferts a través d’aquesta Portal, l’usuari queda sotmès a les següents normes:

 • No es podran realitzar usos que lesionin o danyin els drets o interessos d’Institut Nexus, SL, d’altres usuaris o de tercers; especialment, drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs.
 • No es podran realitzar activitats que resultin contràries a la Llei, la moral, l’ordre públic o els bons costums generalment acceptats.
 • Només es pot accedir a través dels mitjans posats a disposició de l’usuari per Institut Nexus, SL en aquest Portal. Queda prohibit l’accés per mitjans diferents.
 • L’usuari ha d’actuar sense falsejar la seva identitat o suplantar la d’un tercer.
 • Queda prohibida la difusió o gestió de continguts que portin codis maliciosos o altres programes informàtics que puguin interrompre, destruir o danyar el funcionament de qualsevol aplicació, equip informàtic o sistema de telecomunicacions.
 • L’usuari no podrà realitzar activitats que danyin, deteriorin o inutilitzin el Portal, els seus continguts o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport, ni accedir o intentar accedir indegudament a aquells apartats als quals no tingui accés, ni interrompre, interceptar, manipular o perjudicar l’ús dels serveis per altres usuaris, ni a introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de l’empresa o de tercers.
 • L’usuari no podrà modificar, eliminar o manipular els símbols existents en el Portal que reflecteixin drets de propietat intel·lectual o industrial de Institut Nexus, SL o de tercers o els dispositius tècnics establerts per a la identificació o protecció de continguts, ni alterar, retirar o manipular aquests de cap manera.

Condicions especials de participació al fòrum i altres espais

La participació de l’usuari en qualsevol dels fòrums de debat existents en aquest Portal és lliure i voluntària. Aquesta participació està subjecta a les condicions generals esmentades en l’apartat anterior i, a més, a les que es relacionen a continuació, que l’usuari accepta pel sol fet de participar en el fòrum:

 • S’ha de respectar el tema principal del fòrum. En cas que es vulguin tractar altres temes, s’haurà de buscar un altre fòrum apropiat o obrir-ne un de nou.
 • No s’admeten missatges amb títols genèrics o que no siguin prou descriptius per al lector en quant al contingut del missatge.
 • No es podrà assetjar o fustigar altres usuaris ni a tercers.
 • Qualsevol intervenció en el fòrum s’ha de fer amb respecte i educació. Queden prohibits els insults, expressions racistes, xenòfobes, homòfobes o discriminatòries.
 • Queda prohibida la difusió o gestió de continguts que hagin de ser considerats informació secreta o confidencial i no hagin de ser difosos.
 • Queda prohibit l’enviament de comunicacions comercials o publicitàries de qualsevol tipus, directes o indirectes, des d’un usuari a altres usuaris, o de tercers, de missatges no sol·licitats a una pluralitat indeterminada de persones o a llistes de distribució i l’enviament de missatges en cadena.
 • Queda prohibida la difusió o gestió de continguts que lesionin els béns, drets o interessos de Institut Nexus, SL, altres usuaris o tercers, que infringeixin la legislació vigent, que puguin suposar un risc per a la salut física o psíquica d’altres usuaris o de tercers, que siguin inexactes, falsos, ambigus o exagerats, que indueixin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries o violentes, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, opinió, creences, edat o condició o que incloguin informació violenta, pornogràfica, obscena, delictiva o degradant.
 • Queda prohibida la difusió de missatges que indueixin o puguin induir a altres usuaris o a tercers a un estat inacceptable d’ansietat o temor o que incitin a participar o desenvolupar activitats perilloses, de risc, nocives, il·legals o immorals.
 • Queda prohibit l’enviament de missatges que lesionin drets de propietat intel·lectual o industrial o que violin secrets empresarials pertanyents a tercers.
 • Queden prohibits els missatges, el contingut dels quals lesioni els drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones o la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
 • Queda prohibit l’enviament de missatges que, per les seves característiques (format, extensió, etc.) provoquin dificultats en el normal funcionament del Servei. En concret, no està permesa la utilització de JavaScript, activa o amb una altra codificació que provoqui la repetició de missatges, així com qualsevol altra acció anàloga que interfereixi en el funcionament del Portal.
 • Queda prohibit l’enviament de missatges que, directament o indirectament, insultin, menyspreïn o danyin la imatge, els serveis o productes de Institut Nexus, SL.
 • En el cas d’usos de contrasenyes, l’ús ha de ser diligent i amb la finalitat concedida, les contrasenyes són personals i intransferibles, està prohibit el seu préstec, cessió o venda a tercers.

Sense perjudici del deure de complir les normes obligatòries esmentades, tots els usuaris dels fòrums han de tenir en compte les següents recomanacions:

 • Com a regla general, l’idioma a utilitzar serà el català o el castellà. No obstant, podrà utilitzar-se en els missatges l’idioma en què aparegui redactat el tema de debat si aquest és diferent del català o castellà. Es poden utilitzar frases o paràgrafs en altres idiomes de manera puntual sempre que s’acompanyi de la corresponent traducció o bé quan el seu significat sigui tan conegut per qualsevol persona que no necessiti traducció.
 • L’usuari s’esforçarà a no tractar d’imposar l’opinió pròpia com a única i/o vàlida, ni a menysprear les opinions dels altres.
 • L’usuari s’esforçarà a utilitzar una correcta ortografia i redacció en els missatges. Els missatges s’han d’escriure en minúscules, posant només en majúscules les lletres que corresponguin segons les normes d’ortografia.
 • Abans de publicar un missatge, s’han de consultar altres ja existents per evitar coincidències o reiteracions.
 • Es recomana utilitzar la tipologia mida i color de text que per defecte ja s’utilitza en el fòrum.
 • Les imatges i arxius que s’enviïn com a adjunts han de tenir una mida adequada per a ser correctament visualitzats en el fòrum.

Responsabilitats

L’usuari reconeix que la utilització d’aquest Portal i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat.

En concret, a títol merament enunciatiu, el titular no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

 • La disponibilitat en el funcionament del Portal, els seus Serveis i Continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 • La finalitat per a la qual el Portal serveixi als objectius de l’usuari.
 • La infracció de la legislació vigent per part de l’usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
 • L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar danys al sistema informàtic de l’usuari o de tercers. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 • L’accés fraudulent als Continguts o Serveis per tercers no autoritzats o, si escau, la intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers poguessin realitzar.
 • L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’ells faci l’usuari.
 • Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés al Portal i els danys produïts als usuaris quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
 • La incapacitat o minoria d’edat de qualsevol usuari desconeguda pel titular o la suplantació de la personalitat/identitat d’un tercer efectuada per l’usuari.

Institut Nexus, SL no té el deure de controlar la utilització que facin els usuaris dels continguts o serveis, la seva identitat o l’exactitud o veracitat de les dades o informacions que facilitin. La manera d’utilització dels continguts i serveis i la informació que es publiqui o transmeti és de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, qui assumeix el deure d’indemnitzar els danys que produeixi a Institut Nexus, SL , a altres usuaris o tercers, inclosos els honoraris d’advocats i procuradors, o d’altres professionals, derivats de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, per l’incompliment del present Avís Legal o qualsevol altres normes aplicables.

Especialment, en l’ús dels fòrums i altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’usuari que els remet, que és l’únic responsable. Institut Nexus, SL no es fa responsable del contingut dels missatges enviats pels usuaris.

Institut Nexus, SL es reserva la potestat de denegar discrecionalment a qualsevol usuari l’accés a aquest Portal o als Serveis o Continguts oferts a ell si hi ha indicis que aquells s’utilitzaran en contra del present Avís Legal. Això es realitzarà sense necessitat d’advertiment previ i sense que Institut Nexus, SL assumeixi cap responsabilitat per aquesta decisió, ni davant l’interessat ni davant tercers.

El Portal podrà disposar dels mitjans tècnics oportuns per controlar que no es produeixi la difusió de continguts il·legals, que lesionin els béns, drets o interessos de Institut Nexus, SL o de tercers o que vulnerin el present Avís Legal.

Qualsevol usuari podrà denunciar a Institut Nexus, SL una infracció d’aquest Avís Legal o de les restants condicions que siguin aplicables a través de l’adreça de correu electrònic que es trobi publicada al Portal per atenció a l’usuari.

L’organització no assumeix cap responsabilitat en el funcionament del lloc web, no es garanteix el seu funcionament, de manera que la interrupció, o la cessació en la publicació del lloc web no generarà cap responsabilitat a l’organització, ni se li pot exigir res per això.

Institut Nexus, SL es reserva la facultat de reclamar judicialment contra tots aquells usuaris que duguin a terme, per si mateixos o mitjançant tercers, accions prohibides en aquest Avís Legal.

Ús de vincles i enllaços

L’usuari que vulgui introduir enllaços a aquest Portal haurà de complir les següents condicions:

 • No es poden establir frames (marcs) de cap tipus que envoltin el Portal o permetin visualitzar-lo a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta web, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi de Institut Nexus, SL, els seus clients o proveïdors o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei.
 • Des de la pàgina que es realitza l’enllaç, no es podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre Institut Nexus, SL, sobre la qualitat dels seus productes o serveis o sobre els seus clients, proveïdors o empleats.
 • El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de Institut Nexus, SL dins de la seva pàgina web, llevat dels casos en què sigui autoritzat expressament por Institut Nexus, SL.
 • La pàgina que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar d’enllaços amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que Institut Nexus, SL dóna suport a idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per Institut Nexus, SL i els seus clients, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s’estableixi l’enllaç.

Institut Nexus, SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles o enllaços existents en aquest portal.

Institut Nexus, SL no recomana ni garanteix la qualitat o exactitud de la Informació obtinguda a través d’aquests vincles, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat del seu ús, o de la Informació obtinguda a través d’ells, de la interrupció en el servei, ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal a la web de destí.

Institut Nexus, SL recomana la lectura detinguda dels avisos legals, les condicions d’ús i la política de privacitat i de cookies d’aquests llocs. L’usuari accepta que la informació resultant de l’enllaç és responsabilitat de l’autor corresponent. En conseqüència, l’organització no és ni serà responsable en cap concepte del contingut de la informació de terceres persones a les quals l’usuari pugui accedir, ni dels perjudicis que l’usuari pugui patir en virtut de la informació que procedeixi de fonts alienes, amb independència que l’accés a aquesta informació es faci a través de links, directes o consecutius, l’origen dels quals es trobin en la pàgina.

A la pàgina web poden apareixen vincles a xarxes socials, on els usuaris hi podran accedir redirigits. Les condicions d’ús, les condicions legals, política de privacitat i de cookies d’aquestes xarxes seran vinculants per a l’usuari, i ell mateix es compromet a conèixer i acceptar aquesta reglamentació.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts i serveis d’aquest Portal (textos, fotografies, il·lustracions, gràfics, imatges, àudios, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, logotips, etc.), així com les marques, noms comercials i altres signes distintius són propietat de Institut Nexus, SL o de tercers, no adquirint l’usuari cap facultat sobre ells per la simple utilització del Portal o lloc web.

Així mateix, l’estructura, els colors, i el disseny de la pàgina web també estàn protegits per la llei de propietat intel·lectual i industrial, de manera que qualsevol còpia no autoritzada serà denunciada. Qualsevol ús indegut d’aquests elements per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals, tant civils com penals.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, assumint l’usuari l’exclusiva responsabilitat que pugui derivar-se d’aquesta utilització. L’usuari haurà d’abstenir de:

 • Reproduir, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts d’aquest Portal, excepte en els casos previstos en la llei o expressament autoritzats per Institut Nexus, SL.
 • Reproduir, distribuir, comunicar públicament, descompilar, modificar o posar a disposició de tercers el programari o les bases de dades existents en aquest portal. Exceptuant el que es preveu en l’apartat anterior, la utilització o reproducció de continguts o bases de dades que siguin expressament autoritzats per Institut Nexus, SL als seus clients o proveïdors en virtut del corresponent contracte, així com la descàrrega, còpia o impressió dels continguts d’accés lliure i gratuït existents en aquest Portal per a ús personal i privat. En qualsevol cas, queden prohibides les descàrregues massives de continguts o bases de dades, tant si es realitzessin de manera manual com a través de programes informàtics dissenyats amb aquesta finalitat (spider programari o anàlegs).

Llevat que una altra cosa s’hagués pactat expressament per al cas concret, el fet que l’usuari faciliti o inclogui un contingut al Portal implicarà la concessió a Institut Nexus, SL d’una llicència gratuïta, no exclusiva, sense límit temporal i mundial per reproduir, publicar, comunicar públicament, transmetre, en tot o en part, aquest contingut en qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà o tecnologia. Aquesta llicència caducarà en el moment en què l’usuari elimini voluntàriament del Servei, dit contingut. Els únics responsables d’aquests continguts que resultin contraris a la llei o perjudiquin drets o interessos d’Institut Nexus, SL o de tercers, serà l’usuari, qui s’obliga a mantenir indemnes als perjudicats.

Protecció de menors i incapacitats

L’organització es compromet amb la protecció de dades de caràcter personal dels menors i incapacitats, pel que si accedeixen al lloc web ha de ser sota la supervisió dels progenitors o tutors legals, i únicament han de facilitar les seves dades previ consentiment dels progenitors i tutors amb el compliment de les formalitats legals establertes a l’efecte, és a dir, la comunicació fefaent per escrit de l’autorització i consentiment juntament amb la còpia del DNI del progenitor o tutor.

Nul·litat parcial i renúnicia

Si alguna de les clàusules del present Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, la resta mantindran plenament la seva vigència i validesa. La renúncia per Institut Nexus, SL a ​​exercir qualsevol de les facultats que li reconeix el present Avís Legal no impedirà que posteriorment pugui invocar-la davant de qualsevol altre incompliment.

Llei aplicable i jurisdicció

L’usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquest Portal de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal i amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, poguessin ser d’aplicació. El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, per virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur diferent que, per aplicació de la Llei vigent, pogués correspondre-li. En qualsevol cas, si la legislació vigent permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari es sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Política de protecció de dades i política de galetes

Vegeu els apartats corresponents: Política de protecció de dades i Política de galetes (cookies).

Sabadell, a 21 de febrer de 2022.