Nenes davant d'un graffitti artístic

Política de privacitat i protecció de dades personals

Introducció a la política de protecció de dades de la organització

La normativa de protecció de dades li permet exigir una major transparència i control en el tractament de les seves dades personals. A aquest efecte vostè té uns drets que ha de conèixer. Per tot això, Institut Nexus S.L. (en endavant l’organització), l’informa dels seus drets, així com li sol·licita el seu consentiment per tractar les seves dades personals. L’objectiu és protegir la privacitat del client i el correcte ús de les seves dades personals. La política de privacitat i de protecció de dades adoptada per l’organització és la que s’exposa en el present escrit, sense perjudici que la mateixa es vagi actualitzant i es procedeixi a la seva comunicació per qualsevol mitjà a l’usuari o bé aquest l’examini periòdicament en els mitjans proporcionats per l’organització.

Com i amb quina finalitat es recullen les seves dades personals?

Les dades personals són facilitades pel propi client de forma lliure i voluntària, ja que són necessaris per dur a terme la prestació de serveis acordada entre les parts, així com per al manteniment i seguiment de la relació contractual sorgida entre les parts. Les dades personals són necessàries per gestionar els serveis i per gestionar la creació d’un número d’usuari per atendre el servei, l’enviament i recepció de comunicacions relatives a la prestació del servei, així com per a la facturació i comptabilitat dels serveis prestats. Així mateix, les dades personals són necessàries per gestionar i tramitar qualsevol incidència en la prestació de serveis. A més a més, les dades personals són necessàries per gestionar la publicació de comentaris al bloc, perquè aquests siguin correctes i s’ajustin a les normes legals. Addicionalment, les seves dades personals són tractades per gestionar la subscripció a la newsletter, en la qual vostè s’ha subscrit voluntàriament a través del canal disposat en el lloc web. I, finalment, hi ha també un interès legítim de l’organització en el tractament de les seves dades personals facilitades que permeten l’enviament per qualsevol mitjà de publicitat comercial de productes i serveis de l’organització, promocions, ofertes, desenvolupar accions comercials en general, oferir i recomanar serveis i productes del seu interès, atenent les seves comandes anteriors, així com per a elaborar perfils comercials. Les comunicacions, tant electròniques com en paper, comercials i promocionals es duran a terme als usuaris que no hagin manifestat de forma expressa i prèvia la seva negativa a la recepció de les comunicacions electròniques i en paper. En cas que no desitgi rebre publicitat comercial, promocions, ofertes, notícies sobre esdeveniments o notícies de l’organització, pot sol·licitar la baixa fent clic en l’opció que li apareix quan rep la comunicació o enviant un comunicat a l’organització en el correu electrònic info@institutnexus.com.

Quin tipus de dades personals es recullen per a ser tractades?

L’organització recull per a ser tractades, dades personals bàsiques del client/pacient i/o els seus tutors legals, com són les dades identificatives (nom, cognoms, DNI), les dades de contacte (adreça, telèfon, fax, mòbil, correu electrònic), les dades per a facturació (entitat i nombre de compte bancari) i dades de navegació. L’organització també pot recollir dades personals bàsiques de persones legalment representades i amb l’autorització deguda. L’organització es compromet a sol·licitar únicament les dades estrictament necessàries, adequades i pertinents al que és necessari en relació amb els fins per a les quals són tractades. L’organització recull també dades d’especial protecció, com és l’historial mèdic (psicològic i psiquiàtric) bàsic en les seves consultes.

Qui és el responsable del tractament de dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals que vostè facilita és Institut Nexus S.L. (en endavant l’organització) i amb CIF B66665167. Les dades de contacte del responsable són:

Carrer de Fèlix Amat, 74, 1r 7a de la localitat de Sabadell (08202 – BARCELONA), correu electrònic info@institutnexus.com i telèfon 931616039

Delegada de protecció de dades: Sílvia Noguer Carmona

Quina legitimitat té el responsable del tractament per a la recollida de dades personals?

Les dades personals són tractades i utilitzades de forma exclusiva per part de l’organització per dur a terme la finalitat per la qual el client contracta a l’organització. Les dades personals són necessàries per a l’execució del contracte principal subscrit entre les parts, sense elles seria impossible el compliment de l’obligació assumida per l’organització, així com el compliment dels seus deures legals pel que fa a matèria comptable i fiscal exigida per la legislació vigent .

Addicionalment, la legitimitat li ve conferida pel Reglament General de Protecció de Dades a fi de poder oferir publicitat, elaborar perfils i segmentació permesa legalment.

Vostè No està obligat a facilitar les seves dades personals. No obstant això, l’ús d’alguns dels serveis que ofereix l’organització fan indispensable que vostè faciliti les seves dades personals per a la bona fi de la relació comercial i la prestació de serveis perquè en cas contrari es fa impossible el compliment del servei contractat.

Poden cedir-se les seves dades a tercers?

No, les seves dades personals són intransferibles i l’organització no els cedirà a tercers sota cap concepte, llevat per imperatiu legal i en compliment de les previsions legals davant les administracions, autoritats i organismes públics així com davant jutjats i tribunals. No obstant això, sí que serà objecte de tractament per part d’encarregats de tractaments de dades, de proveïdors de serveis i productes de l’organització, és a dir, els que tinguin la condició d’encarregats de tractament, però única i exclusivament per complir amb les finalitats per les quals les dades personals han estat recollides i en compliment i execució de la prestació contractada amb el responsable del tractament i sempre prèvia comunicació a l’usuari abans de procedir a la comunicació al tercer. Està totalment prohibit compartir i utilitzar les dades amb tercers amb una altra finalitat diferent a la contractada. Els nostres proveïdors de prestació de serveis (com ara gestoria, informàtics, etc.) tenen totalment prohibit compartir i / o utilitzar les seves dades personals per a una altra finalitat i propòsit per la qual es presta el servei en l’organització.

Les seves dades personals seran tractades i emmagatzemades el temps mínim imprescindible per a complir les obligacions assumides per l’organització per complir amb l’encàrrec realitzat per vostè. D’aquesta manera, les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i un cop finalitzada aquesta, seran bloquejats i únicament conservades durant el temps exigit legalment en relació a l’acreditació i defensa en el compliment d’obligacions fiscals i comptables, així com en matèria de prescripció d’accions legals derivades de responsabilitats contractuals. Un cop superat el període, les dades seran definitivament cancel·lades i destruïdes.

I encara més, en matèria de comunicacions comercials es tractaran les dades fins que el client mostri la seva oposició. És a dir, el tractament de dades dels clients i usuaris registrats per a la recepció de newsletters, butlletins, extractes publicitaris, etc, es mantindrà fins que els mateixos presentin la sol·licitud de baixa d’aquests serveis.

Si es duguessin a terme gravacions telefòniques o enregistraments de vídeo per motius de seguretat i / o de qualitat, el temps màxim de conservació serà d’1 mes.

Quin tipus de mesures de seguretat s’han adoptat en l’organització per a protegir les seves dades?

El responsable del tractament de dades complirà i farà complir als encarregats del tractament de les dades personals les més estrictes mesures de seguretat adoptades en el sí de l’organització, tractant les dades personals de forma confidencial i guardant el més estricte deure de secret respecte les mateixes. Per a això es complirà amb la normativa aplicable i amb les exigències legals, així com les recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i s’adoptaran les mesures necessàries d’índole tècnic, organitzatiu, material i de personal, oportú per garantir la privacitat i seguretat de les seves dades. L’objectiu és evitar el mal ús de les seves dades, la seva alteració, la pèrdua, el tractament o accés no autoritzat. L’organització està compromesa en analitzar de forma continuada els riscos existents, avaluar els impactes en la protecció de les dades i revisar les mesures de seguretat de forma actualitzada per garantir la seguretat de les seves dades.

Quins drets té l’usuari i com pot exercitar-los?

L’usuari interessat pot posar-se en contacte amb el responsable del tractament o amb el delegat de protecció de dades, en la direcció

Carrer de Fèlix Amat, 74 1r 7a, de la localitat de Sabadell (08202 – BARCELONA), correu electrònic info@instutnexus.com, i telèfon 931616039

adjuntant còpia del seu document oficial d’identificació, per tal d’exercir els seus drets ARCO, que són els següents:

L’usuari també podrà posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per posar en coneixement d’aquesta qualsevol denúncia, reclamació, incidència o queixa en relació amb el tractament de les seves dades personals.

Té responsabilitats l’usuari?

Si, l’usuari és responsable de la veracitat de les dades facilitades, han de ser exactes, completes i actualitzades. L’usuari ha de mantenir actualitzades les seves dades i serà responsable dels possibles danys i perjudicis que pogués ocasionar per la falsedat o inexactitud de les dades facilitades.

Actualització de la política de privacitat

L’organització es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, pel que es sol·licita a l’usuari que accedeixi de forma periòdica i freqüent a la política de privacitat de l’organització.

Sabadell, a 14 de febrer de 2022